ความดันไอและดุลยภาพต่อ VCi โดย GREENVCi THAILAND

ภาพประกอบบทความเท่านั้น จัดทำขึ้นโดย GREENVCI

ความดันไอและดุลยภาพ
VCI สร้างบรรยากาศเทียมซึ่งป้องกันไม่ให้ไอออน O, OH เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในพื้นที่ปิด สารเคมี VCI มีความดันไอต่ำกว่าน้ำมาก (20 mmHg) ที่ 0.01-0.4 mmHg; ดังนั้น VCI จึงไม่ระเหย สารเคมี VCI ที่แขวนอยู่ในกับดักอากาศ O, OH ไอออนและสร้างบรรยากาศเทียมซึ่งปลอดสนิม

Vapor Pressure and Equilibrium
VCI creates an artificial atmosphere which prevents O, OH ions from freely moving in the close space. VCI chemicals have a much lower vapor pressure than water (20 mmHg) at 0.01-0.4 mmHg; therefore VCI doesn’t evaporate. VCI chemicals suspended in the air traps O, OH ions and create an artificial atmosphere which is rust-free.

Leave a Reply

Your email address will not be published.