สารเคมี VCI สร้างพันธะโควาเลนต์ (เชิงเทคนิค) โดย GREENVCi Thailand

Covalent Bonding By GREENVCi Thailand

พันธะโควาเลนต์
พื้นผิวของโลหะไม่ได้อยู่ในสภาพมั่นคง อิเล็กตรอนของไอออนโลหะเดินทางได้อย่างอิสระและมองหาพันธะและกลับสู่สถานะเสถียร เมื่อไอออนยึดติดกับ O, OH ไอออนจะลอยอยู่ในอากาศสิ่งนี้นำไปสู่การเกิดออกซิเดชัน สารเคมี VCI สร้างพันธะโควาเลนต์ (เสถียร) กับพื้นผิวโลหะเพื่อหยุดการส่งผ่านอิเล็กตรอนขั้วบวก

Covalent Bonding
The surface of metals isn’t in a stable state. The electrons of the metal ions are traveling freely and looking to bond and return to a stable state. When ions bond with O, OH ions suspended in the air, this leads to oxidization. VCI chemicals artificially create covalent bonds (stable) with the metal surface to stop anode-cathode electron transmission.

Leave a Reply

Your email address will not be published.