VCI Liquid GVL500|สารกันสนิมแบบของเหลว

VCI Liquid GVL500_สารกันสนิมแบบของเหลว
VCI Liquid GVL500_สารกันสนิมแบบของเหลว

VCI Liquid Like Oil but Unlike any Oil”
เหมือนน้ำมันแต่ไม่ใช่น้ำมัน

ทางบริษัทกรีนวีซีไอขอเสนอผลิตภัณฑ์ในการป้องกันสนิมในรูปแบบของเหลว หรือ VCI Liquid ซึ่งคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันสนิมแต่ยังคงมีสมบัติในการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาทำให้สามารถช่วยป้องกันสนิมในส่วนที่ยากต่อการเข้าถึงหรือบางจุดที่อาจจะเกิดจากการทาหรือสเปย์ไม่ทั่วพื้นผิว

VCI Liquid GVL500_สารกันสนิมแบบของเหลว
VCI Liquid GVL500_สารกันสนิมแบบของเหลว

ซึ่งโดยปกติถ้าเป็นน้ำมันกันสนิมหรือการทาจาระบีผิวโลหะก็จะช่วยป้องกันได้เฉพาะในจุดที่ทา/สเปร์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นสารป้องกันสนิมแบบของเหลว VCI Liquid ที่ยังมีคนสมบัติของสารกันสนิมแบบเดียวกับถุงพลาสติกกันสนิม(VCI Bags) หรือ กระดาษกันสนิม (VCI Paper) ที่สามารถปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาได้ทำให้ยังช่วยปกป้องพื้นผิวในส่วนทีอาจจะไม่ได้ทา/สเปร์ ได้ด้วย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงินไขว่าต้องเก็บงานอยู่ในพื้นที่ปิดเช่นใส่ถุงพลาสติกหรือกระบะ/ลังที่มีฝาปิด

VCI Liquid GVL500_สารกันสนิมแบบของเหลว
VCI Liquid GVL500_สารกันสนิมแบบของเหลว