VCI Liquid GVL500|สารกันสนิมแบบของเหลว

VCI Liquid GVL500_สารกันสนิมแบบของเหลว
VCI Liquid GVL500_สารกันสนิมแบบของเหลว

VCI Liquid Like Oil but Unlike any Oil”
เหมือนน้ำมันแต่ไม่ใช่น้ำมัน

ทางบริษัทกรีนวีซีไอขอเสนอผลิตภัณฑ์ในการป้องกันสนิมในรูปแบบของเหลว หรือ VCI Liquid ซึ่งคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันสนิมแต่ยังคงมีสมบัติในการปล่อยไอระเหยในระดับโมเลกุลออกมาทำให้สามารถช่วยป้องกันสนิมในส่วนที่ยากต่อการเข้าถึงหรือบางจุดที่อาจจะเกิดจากการทาหรือสเปย์ไม่ทั่วพื้นผิว

Continue reading VCI Liquid GVL500|สารกันสนิมแบบของเหลว