VCI Powder for Heavy Machine Parts

VCI Powder for Heavy Machine Parts
VCI Powder for Heavy Machine Parts
VCI Powder Pack
VCI Powder Pack

การใช้งาน VC Powder Pack เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะกับงานชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็ก ซึ่งเมื่อใส่ในถุงพลาสติกกันสนิมหลายร้อยชิ้นหรือหลายพันชิ้น ความเข้มข้นจากถุงกันสนิมอาจไม่เพียงพอ หรืออาจไม่ทั่วถึง จึงควรเสริมความเข้มข้นของสารกันสนิมด้วย VCI Powder Pack

การใช้งานร่วมกับถุงพลาสติกกันสนิม โดยการสอดไว้ในถุงพลาสติกที่กันใช้บรรจุพาร์ท

VCI Powder Pack ขนาดบรรจุซอง 2.5 g สามารถครอบคลุมปริมาตรในการป้องกันสนิมประมาณ 20ลิตร

อายุการปกป้องยางนานสูงสุดถึง 2ปี  ทั้งนีอายุการปกป้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆเช่นอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในการจัดเก็บ

Continue reading VCI Powder for Heavy Machine Parts