VCI for Aerospace

 

VCI for Aerospace and Defense Industry
VCI for Aerospace and Defense Industry

กระทรวงวิศวกรรมการบินและกองทัพสหรัฐอเมริกาได้สร้างเม็ดเงินมูลค่า 3.24 แสนล้านเหรียญสหรัฐจากการขายทุกๆปี อุตสาหกรรมนี้ส่งออกเป็นมูลค่าสูงสุดและมีส่วนสำคัญสูงสุดต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมดที่มากถึง 89.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นอันเนื่องมาจากเครื่องบินพาณิชย์ที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก Continue reading VCI for Aerospace